I. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszej owej sekcji stosują się wyłącznie do klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi z butikiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, dotyczącej towaru.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Konsument może, m.in.:

a) skierować je na adres: Łukasz Sokołowski, ul. Sukiennicza 15/6, 87-100 Toruń, z dopiskiem "odstąpienie od umowy";
b) wypełnić online formularz zwrotu dostępny na stronie www.outletpremium.com.pl (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów).

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, konsument zobowiązany jest zwrócić towar na następujący adres: Łukasz Sokołowski, ul. Solankowa 38c, 87-100 Toruń, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem "odstąpienie od umowy". Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem kolejnego postanowienia poniżej , butik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, zwrócić konsumentowi uiszczone od konsumenta płatności za towar. Butik dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru należy kierować do outletpremium.com.pl e-mailowo na adres: info@outletpremium.com.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: Łukasz Sokołowski, ul. Sukiennicza 15/6, 87-100 Toruń bądź dzwoniąc pod numer +48 698 753 915 , od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-18.00 oraz w soboty od 10.00-14.00.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - REKLAMACJE

1. Butik outletpremium.com.pl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem klienta jest odebrać i zapłacić za towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności e-sklepu outletpremium.com.pl lub konkretnych form płatności dla nielojalnego Klienta.

2. Z zastrzeżeniem postanowienia II.3, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność butiku z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności butiku w stosunku do konsumentów. Butik w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Butik może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do butiku na podany adres na koszt własny wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez klienta reklamowanego towaru, butik zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji towaru klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej www.outletpremium.com.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji towaru.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez butik reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo SMS-em na podany przez klienta nr telefonu.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Formularz reklamacyjny