I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep internetowy outletpremium.com.pl, działający pod adresem www.outletpremium.com.pl za pośrednictwem, którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu prowadzony jest przez firmę: Łukasz Sokołowski, ul. Solankowa 38c, 87-100 Toruń, NIP: 8792537948

2. Prezentowane na stronie internetowej outletpremium.com.pl informacje na temat towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu outletpremium.com.pl

3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem outletpremium.com.pl są – Klient dokonujący zakupu towaru oraz butik (outletpremium.com.pl), która nabywa towary poprzez www.outletpremium.com.pl

4. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są umowy sprzedaży towarów, jest język polski.

II. KONTO

1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta z wyłączeniem wysyłki za pobraniem

3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

III. TOWAR. CENA. KOSZTY

1. Butik outletpremium.com.pl zamieszcza wszelkie informacje dotyczące głównych cech towarów, w tym ich ceny, na stronie internetowej www.outletpremium.com.pl przy opisie danego towaru.

2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. W przypadku braku dostępności towarów, butik zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej www.outletpremium.com.pl przy opisie danego towaru.

3. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca dla stron. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu www.outletpremium.com.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (vat).

4. Koszty przesyłki towaru zakupionego w sklepie outletpremium.com.pl zależą od wybranego przez klienta sposobu dostarczenia towaru oraz od wybranej przez klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie www.outletpremium.com.pl – w zakładce ,,dostawa i płatności".

IV. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a) płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
b) wysyłka za pobraniem
c) odbiór towaru osobiście w punkcie stacjonarnym
d) płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;
e) płatność poprzez serwis PayU lub PayPal.

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Łukasz Sokołowski, ul. Solankowa 38c, 87-100 Toruń, nr rachunku bankowego: 53 1140 2004 0000 3502 7468 9196 mBank . W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko, imię oraz nr zamówienia.

3. Butik outletpremium.com.pl wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Butik oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4. W zależności od dokonanego przez klienta wyboru formy płatności:

a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru, należność za towar pobierana jest podczas dostawy towaru;
b) w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie butik uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;
c) w przypadku płatności poprzez serwis PayU lub PayPal, należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie butik uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez klienta.

5. Do chwili uiszczenia przez klienta pełnej należności za zamówiony towar pozostaje on własnością butiku.

V. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia od klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.outletpremium.com.pl po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a) wyboru zamawianych Towarów;
b) oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
c) płatności za zamówienie;

2. W ramach www.outletpremium.com.pl , butik zapewnia klientowi możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych towarów) wprowadzonych przez klienta do formularza zamówienia.

3. Niezwłocznie po złożeniu przez klienta zamówienia, butik prześle na adres skrzynki pocztowej klienta wiadomość email zawierającą treść zamówienia.

4. Za zgodą butiku, klient może anulować zamówienie (rozwiązać umowę sprzedaży towaru), które nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. W tym celu klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu z outletpremium.com.pl telefonicznie pod nr tel. +48 698 753 915 lub mailem na adres – info@outletpremium.com.pl

5. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez outletpremium.com.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

6. outletpremium.com.pl przekaże klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące butik, adres pod który klient może składać reklamację, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

VI. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1. Butik zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez klienta towar w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia przyjęcia przez butik zamówienia złożonego przez klienta; względnie od momentu otrzymania przez butik od klienta zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 2 (dwóch) do 4 (czterech) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i płatności (jeśli jest należna - płatność z góry). Wszystkie zamówienia wysyłane są do klienta są tego samego dnia roboczego lub następnego od momenty złożenia zamówienia.

2. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem kuriera DPD, paczkomaty InPost oraz Poczty Polskiej na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Butik nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszej owej sekcji stosują się wyłącznie do klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi z butikiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, dotyczącej towaru.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Konsument może, m.in.:

a) skierować je na adres: Łukasz Sokołowski, ul. Solankowa 38c, 87-100 Toruń, z dopiskiem "odstąpienie od umowy";
b) wypełnić online formularz zwrotu dostępny na stronie www.outletpremium.com.pl (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów).

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, konsument zobowiązany jest zwrócić towar na następujący adres: Łukasz Sokołowski, ul. Solankowa 38c, 87-100 Toruń, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem "odstąpienie od umowy". Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

6. Z zastrzeżeniem kolejnego postanowienia poniżej , butik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, zwrócić konsumentowi uiszczone od konsumenta płatności za towar. Butik dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru należy kierować do outletpremium.com.pl e-mailowo na adres: info@outletpremium.com.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: Łukasz Sokołowski, ul. Solankowa 38c, 87-100 Toruń bądź dzwoniąc pod numer +48 698 753 915, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-18.00 oraz w soboty od 10.00-14.00.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - REKLAMACJE

1. Butik outletpremium.com.pl jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem klienta jest odebrać i zapłacić za towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności e-sklepu outletpremium.com.pl lub konkretnych form płatności dla nielojalnego Klienta.

2. Z zastrzeżeniem postanowienia II.3, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność butiku z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności butiku w stosunku do konsumentów. Butik w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Butik może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do butiku na podany adres na koszt własny wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez klienta reklamowanego towaru, butik zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji towaru klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej www.outletpremium.com.pl formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji towaru.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez butik reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo SMS-em na podany przez klienta nr telefonu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej www.outletpremium.com.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory pomiędzy klientem a outletpremium.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Formularz reklamacyjny